Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Jak napisać prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo zniesławienia?

W artykule: Jak sporządzić prywatny akt oskarżenia? omówione zostały podstawowe elementy jakie powinien zawierać prywatny akt oskarżenia. Celem niniejszego artykułu jest natomiast wskazanie w jaki sposób sporządzić prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo zniesławienia. Przestępstwo zniesławienia z art. 212 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jaka kara grozi za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej?

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej z art 217 k.k. jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Aby sprawcy tego przestępstwa mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej konieczna jest interwencja samego pokrzywdzonego, który musi złożyć do Sądu prywatny akt oskarżenia, względnie ustną skargę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 9 komentarzy

Podanie wyroku do publicznej wiadomości w sprawie o zniesławienie

W artykule Czego można domagać się od sprawcy przestępstwa zniesławienia? omówione zostały sankcje karne dla sprawcy przestępstwa pomówienia. Natomiast celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji podania wyroku do wiadomości publicznej. Podanie wyroku do wiadomości publicznej jest środkiem karnym przewidzianym w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Nawiązka przy przestępstwie zniesławienia

Celem niniejszego artykułu jest omówienie instytucji nawiązki w kontekście przestępstwa zniesławienia z art. 212 k.k.. Nawiązka to środek karny o charakterze represyjno-odszkodowawczym, stosowany obok kary zasadniczej (tj. kary grzywny, kary ograniczenia wolności czy kary pozbawienia wolności), polegający na obowiązku zapłacenia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 8 komentarzy

Czego można domagać się od sprawcy przestępstwa zniesławienia ?

Zniesławienie jest jednym z występków ściganych w trybie prywatnoskargowym, stypizowanym w art. 212 k.k.. Oznacza to, że dla pociągnięcia jego sprawcy do odpowiedzialności karnej konieczne jest złożenie przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia do Sądu, względnie ustnej skargi na Policji. Zniesławienie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Kiedy Sąd może odstąpić od wymierzenia kary sprawcy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej ?

Przy przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej Sąd w niektórych przypadkach może pomimo uznania sprawcy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej za winnego zarzucanego mu czynu i wydaniu wobec niego wyroku skazującego, może odstąpić od wymierzenia mu kary. Możliwość taką przewiduje wprost art. 217 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Przestępstwa prywatnoskargowe a przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie różnic i podobieństw między przestępstwami prywatnoskargowymi oraz przestępstwami ściganymi na wniosek. W ramach wprowadzenia do tematu warto rozpocząć od przedstawienia ogólnego podziału przestępstw. Na gruncie obowiązującego Kodeksu karnego można wyróżnić 3 grupy przestępstw: przestępstwa … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 12 komentarzy

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej a przestępstwo lekkiego uszczerbku na zdrowiu

W praktyce rozróżnienie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem naruszenia nietykalności cielesnej, czy też z przestępstwem spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu może nastręczać trudności. Wskazać należy, że ściganie obydwu przestępstw następuje w trybie prywatnoskargowym. W artykułach: Przestępstwo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Naruszenie nietykalności cielesnej jest występkiem stypizowanym w art. 217 k.k. Zgodnie z § 1 tego przepisu: „Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku „. Za naruszenie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 33 komentarze

Odpowiedzialność karna sprawcy przestępstwa spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § 2 k.k.

Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest występkiem ściganym w trybie prywatnoskargowym (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa dla sprawcy). Oznacza to, że dla pociągnięcia sprawcy takiego przestępstwa do odpowiedzialności karnej, konieczne jest złożenie do Sądu prywatnego aktu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz