Czas popełnienia przestępstwa zniesławienia w sieci

Jak zostało już zasygnalizowane w artykule Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych ustalenie momentu popełnienia przestępstwa ma doniosłe znaczenie dla obliczania okresu przedawnienia karalności danego przestępstwa, a więc czasu przez jaki sprawca przestępstwa będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Przy przestępstwach prywatnoskargowych, dla których okres przedawnienia karalności czynu został – w stosunku do przestępstw publicznoskargowych – znacznie skrócony, czas popełnienia przestępstwa zniesławienia jest kwestią szczególnie istotną.

Dokładne określenie czasu popełnienia czynu zabronionego ma ponadto decydujący wpływ m.in. na:

 • ustalenie ustawy karnej mającej zastosowanie do sprawcy czynu (w sytuacji gdy nastąpiła zmiana ustawy),

 • ustalenie kwestii zdolności sprawcy do ponoszenia odpowiedzialności za czyn z uwagi na wiek czy poczytalność,

 • określenie kary lub środka karnego jaki może być orzeczony wobec sprawcy.

Jak zatem widać określenie momentu popełnienia przestępstwa ma fundamentalny wpływ na wiele instytucji prawa karnego. Tymczasem, jeszcze do niedawna istniały kontrowersje wokół ustalenia momentu popełnienia przestępstwa zniesławienia przez Internet, związane z wątpliwościami co do charakteru tego przestępstwa.

W tym zakresie powstała bowiem koncepcja, zgodnie z którą, z uwagi na ogólnodostępność Internetu, przestępstwo internetowego zniesławienia należało traktować jako przestępstwo trwałe, rozumiane jako określony stan bezprawia wywołany przez sprawcę i utrzymujący się przez pewien czas, do chwili jego przerwania zgodnie z wolą sprawcy. Gdyby zatem przyjąć, iż przestępstwo polegające na umieszczeniu w Internecie zniesławiającego wpisu jest przestępstwem trwałym, wówczas bieg terminu przedawnienia karalności tego przestępstwa należałby liczyć nie od daty umieszczenia wpisu na stronie internetowej, lecz od momentu usunięcia wpisu z internetu. Jak bowiem wynika ze specyfiki przestępstw trwałych, odliczanie okresu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym ustał bezprawny stan.

Wszelkie wątpliwości w omawianym zakresie zostały rozstrzygnięte przez postanowienie Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2010 r., sygn. akt I KZP 7/10, w którym stwierdzono, że „chwilą popełnienia przestępstwa określonego w art. 212 § 2 k.k., polegającego na umieszczeniu w sieci Internetu treści o charakterze zniesławiającym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usunięcia”. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przestępstwo zniesławienia w sieci, nie jest przestępstwem trwałym, a co za tym idzie chwilą jego popełnienia jest moment opublikowania zniesławiającego wpisu w sieci.

Powyższe oznacza, że bieg terminu przedawnienia karalności tego przestępstwa rozpoczyna się z chwilą dokonania wpisu na stronie internetowej. Przykładowo więc, jeśli sprawca umieścił w sieci zniesławiającą osobę trzecią wypowiedź w dniu 13 stycznia 2010 roku, zaś usunął ją w dniu 25 czerwca 2014 r. wówczas przedawnienie karalności przestępstwa – liczonego od czasu jego popełnienia- nastąpi w dniu 13 stycznia 2013 r.

Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Najwyższy podniósł, iż w świetle art. 6 k.k. czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany, a zatem do dokonania przestępstwa dochodzi wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem wyczerpuje znamiona przestępstwa. W wypadku przestępstwa określonego w art. 212 § 1 k.k. do jego dokonania dochodzi w chwili, gdy sprawca zakomunikował przynajmniej jednej osobie (w każdej możliwej formie) zniesławiającą treść, a więc – w omawianym przypadku – zamieścił w internecie zniesławiający wpis. Co więcej, zdaniem Sądu Najwyższego art. 212 § 2 k.k. nie nakłada na sprawcę obowiązku usunięcia z nośnika informatycznego zniesławiającej treści, natomiast sam fakt, czy miał on w ogóle taką sposobność, pozostaje bez znaczenia dla prawnokarnej oceny jego zachowania.

Podsumowując, należy uznać, iż w przypadku popełnienia przestępstwa zniesławienia w internecie, momentem jego dokonania, od którego odlicza się bieg terminu przedawnienia, jest chwila umieszczenia zniesławiającego wpisu w sieci

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czas popełnienia przestępstwa zniesławienia w sieci

 1. Ewelina Tocka pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Ewelina Tocka

Leave a Reply