Jak napisać prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo zniesławienia?

W artykule: Jak sporządzić prywatny akt oskarżenia? omówione zostały podstawowe elementy jakie powinien zawierać prywatny akt oskarżenia. Celem niniejszego artykułu jest natomiast wskazanie w jaki sposób sporządzić prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo zniesławienia.

Przestępstwo zniesławienia z art. 212 k.k. jest występkiem skierowanym przeciwko czci i godności drugiego człowieka. Za przestępstwo zniesławienia odpowiedzialność ponosi ten, kto pomawia inną osobę, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Jeżeli padłeś ofiarą przestępstwa zniesławienia musisz mieć na uwadze, iż chcąc aby sprawca tego przestępstwa poniósł odpowiedzialność karną musisz sporządzić prywatny akt oskarżenia. Zauważyć należy, że właśnie w tym między innymi przejawia się specyfika przestępstw prywatnoskargowych, bowiem w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego obowiązek sporządzenia i popierania aktu oskarżenia spoczywa na Prokuratorze.

Zgodnie z art. 487 k.p.k. minimalnymi elementami prywatnego aktu oskarżenia są:

 • oznaczenie osoby oskarżonego (imię, nazwisko, adres zamieszkania/miejsce pracy);

 • oznaczenie zarzucanego mu czynu (opis zachowania oskarżonego, czas, miejsce zdarzenia;

 • wskazanie dowodów na których opiera się oskarżenie (np. świadków, zapisów z monitoringu, zdjęć, sms-ów).

Choć w przypadku przestępstw prywatnoskargowych ustawodawca zmiejszył stopień sformalizowania aktu oskarżenia, musisz mieć na uwadze fakt, że im bardziej szczegółowy i doprecyzowany będzie Twój akt oskarżenia, tym większa szansa na to, że Sąd podejmie postępowanie karne przeciwko sprawcy popełnionego na Twoją szkodę przestępstwa. Szczególnie istotne jest przy tym by opis czynu oskarżonego zawierał wszystkie elementy na podstawie których Sąd będzie mógł uznać, że zachowanie oskarżonego faktycznie zrealizowało wszystkie znamiona zarzucanego mu przestępstwa.

Jak zatem sporządzić pełnowartościowy akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo zniesławienia? Przy odpowiedzi na to pytanie najlepiej będzie posłużyć się przykładem:

X, z zawodu dentysta w trakcie jednej z wizyt swojej pacjentki Z usłyszał od niej, że Y rozgłasza wśród innych klientów gabinetu dentystycznego X mieszczącego się przy ul. Goraszewskiej w Warszawie, że jest on niekompetentnym i niegodnym zaufania lekarzem, nieznającym się na swojej profesji.

X jest zaskoczony taką informacją, całkowicie nie zgadza się z opinią Y, bowiem swoją pracę wykonuje rzetelnie i sumiennie. Obawiając się, że dalsze rozpowszechnianie przez Y nieprawdziwych informacji na temat świadczonych przez X usług spowoduje, że utraci on zaufanie swoich klientów, X decyduje się na wniesienie do Sądu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko X o przestępstwo zniesławienia.

 • Sporządzając akt oskarżenia X powinien w pierwszej kolejności oznaczyć datę i miejsce sporządzenia aktu oskarżenia a następnie strony postępowania, tzn. oskarżyciela prywatnego-wskazując przy tym swoje dane oraz oskarżonego – wskazując dane Y.

 • Kolejnym elementem aktu oskarżenia będzie określenie Sądu, który będzie rozpoznawał sprawę. Sądem właściwym co do zasady jest Sąd w okręgu którego popełniono przestępstwo (więcej na ten temat w artukule: Właściwość Sądu w sprawach z oskarżenia prywatnego), w omawianym przypadku będzie to zatem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

 • Następnie X powinien oznaczyć pismo jako „Prywatny akt oskarżenia przeciwko X o przestępstwo zniesławienia z art. 212 k.k.” (dokładne określenie artykułu Kodeksu karnego nie jest konieczne).

 • Pod osnową pisma X powinien zawrzeć formułę : oskarżam X o to, że w okresie od…..do pomawiał mnie o postępowanie i właściwości, które mogą mnie poniżyć w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu dentysty, nazywając mnie nierzetelnym i nieprofesjonalnym lekarzem nieznającym się na swoim zawodzie, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 k.k.

 • Kolejnym elementem aktu oskarżenia jest uzasadnienie. W profesjonalnym akcie oskarżenia uzasadnienie powinno być podzielone na stan faktyczny oraz stan prawny. W praktyce jednak, z uwagi na fakt, że nie każdy pokrzywdzony posiada wystarczającą wiedzę prawniczą , można poprzestać na ograniczeniu się do opisu stanu faktycznego.

 • Opisując stan faktyczny X powinien przybliżyć wszystkie znane mu okoliczności w jakich doszło do popełnienia na jego szkodę przestępstwa zniesławienia. Będzie to przede wszystkim wskazanie:

 • okresu oraz miejsca w jakim Y rozpowszechniał nieprawdziwe informacje na jego temat,

 • znany mu krąg osób które zapoznały się z tą informacją,

 • przytoczenie określeń jakich Y używał pod adresem X a także

 • określenie konsekwencji, jakie mogą wynikać dla X w związku z rozpowszechnianiem na jego temat tego typu pomówień tj, utrata zaufania wśród klientów, poniżenie w opinii publicznej w tym zwłaszcza wśród innych dentystów.

 • X może również opisać swoje subiektywne odczucia, tj. że pomówienia Y są dla niego szczególnie dotkliwe, naruszają jego godność i cześć. Dodać w tym miejscu należy, że – w miarę możliwości – pod każdą opisywaną okolicznością stanu faktycznego X powinien wskazać dowód na poparcie tej okoliczności np. zeznania świadka Z.

 • Po opisie stanu faktycznego sprawy, X – w miarę możliwości- może także opisać stan prawny. Oczywistym jest, iż dla osoby nieposiadającej wiedzy prawniczej ten element aktu oskarżenia będzie najbardziej problematyczny, jednak zawarcie w akcie oskarżenia stanu prawnego uczyni to pismo bardziej profesjonalnym.

 • Opisując stan prawny X może przede wszystkim przytoczyć pełną treść art. 212 § 1 k.k. w którym stypizowano przestępstwo zniesławienia, tj. „Zgodnie z art. 212 § 1 k.k. kto pomawia inną osobę, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności”.

 • W dalszej kolejności X powinien skupić się na wykazaniu, iż zachowanie oskarżonego Y wypełniło wszystkie znamiona określone w art. 212 § 1 k.k. W omawianym przypadku będzie to polegało w szczególności na wskazaniu, że:

 • Y pomówił X bowiem przekazał zniesławiający X zarzut klientom kliniki dentystycznej – trzeba mieć przy tym na uwadze, że dla zaistnienia przestępstwa zniesławienia wystarczy przekazanie zniesławiającej informacji przynajmniej jednej osobie;

 • następnie X może wskazać, że dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia to, czy zarzuty Y rzeczywiście spowodowały, iż utracił on szacunek i poszanowanie wśród swoich pacjentów, istotne jest tylko, że obiektywnie taki skutek mógł lub w każdej chwili może wystąpić;

 • ostatnim elementem prywatnego aktu oskarżenia powinny być wnioski dowodowe: w omawianym przypadku będą to zatem zeznania pacjentki Z – dodać w tym miejscu trzeba, że powołując się na zeznania świadka, X powinien podać przy tym jego dane i adres, tak by umożliwić Sądowi ewentualne wezwanie go na rozprawę w celu złożenia zeznań. Zgłoszenie wniosku dowodowego w omawianym przypadku powinno wyglądać następująco:

  Na podstawie art. 167 k.p.k. wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Z, zamieszkałej przy ul.Wrzosowej 22, 02-916 Warszawa, na okoliczność rozgłaszania przez Y wśród pacjentów mojej kliniki nieprawdziwych informacji na temat mojej niekompetencji i nierzetelności przy świadczeniu usług defetystycznych.

Na koniec należy podkreślić, iż prywatny akt oskarżenia podlega obowiązkowej opłacie w kwocie 300 zł. Składając więc do Sądu prywatny akt oskarżenia, pamiętaj aby dołączyć do niego dowód uiszczenia opłaty oraz drugi egzemplarz prywatnego aktu oskarżenia dla oskarżonego.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak napisać prywatny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo zniesławienia?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply