Jaka kara grozi za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej?

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej z art 217 k.k. jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Aby sprawcy tego przestępstwa mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej konieczna jest interwencja samego pokrzywdzonego, który musi złożyć do Sądu prywatny akt oskarżenia, względnie ustną skargę na Policji.

Bez aktywności pokrzywdzonego ukaranie sprawcy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej będzie co do zasady niemożliwe (więcej na ten temat w artykule: Udział Prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego), bowiem ustawa karna w przypadku tego typu występku nie przewiduje jego ścigania z urzędu (tzn. przez uprawnione do tego organy ścigania- Policję, Prokuraturę).

W artykule: Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej przedstawiona została ogólna charakterystyka tego przestępstwa. Natomiast celem niniejszego artykułu jest omówienie sankcji karnych przewidzianych wobec sprawcy przestępstwa z art. 217 k.k.

Zgodnie z art. 217 § 1 k.k. kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną podlega:

 • grzywnie,

 • karze ograniczenia wolności albo

 • karze pozbawienia wolności.

Powyższe kary mają charakter alternatywny. Oznacza to, że wydając wyrok skazujący wobec oskarżonego o przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, Sąd może mu wymierzyć albo karę grzywny, albo karę ograniczenia wolności, albo – najsurowszą z przewidzianych kar- karę pozbawienia wolności.

Decydując o rodzaju orzekanej kary, Sąd uwzględnia zarówno okoliczności danej sprawy (m.in. stopień społecznej szkodliwości czynu, motywacja sprawcy, rodzaj naruszonego dobra prawnego, rozmiar wyrządzonej szkody, wyrażenie skruchy przez sprawcę), jak i właściwości i warunki osobiste sprawcy przestępstwa (np. poprzednia karalność, stan majątkowy oskarżonego). Podkreślić przy tym należy, że wymierzając karę sprawcy przestępstwa Sąd ma obowiązek kierować tzw. dyrektywami wymiaru kary.

Zasady wymiaru kary zostały określone w art. 53 k.k. Dolegliwość wynikająca dla sprawcy z orzeczonej wobec niego kary nie może przekraczać stopnia jego winy, stopnia społecznej szkodliwości czynu i powinna zmierzać przede wszystkim do tego, żeby zapobiec ponownemu popełnieniu przez niego przestępstwa jak realizować wobec niego cele wychowawcze.

Zgodnie z art. 33 § 1 k.k. kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych. Wymierzając karę grzywny Sąd określa liczbę stawek i wysokość każdej z nich. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być zaś niższa niż 10 zł , ani tez przekraczać 2 000 zł. Ustalając wysokość stawki dziennej, Sąd uwzględnia sytuację finansową skazanego, tj. jego dochody, stosunki rodzinne i majątkowe, możliwości zarobkowe.

Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach. Najkrócej możne ona trwać miesiąc a najdłużej 2 lata.

Zgodnie z art. 34 § 1a. kara ograniczenia wolności polega na:

1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,

2) obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego,

3) obowiązku:

 • wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

 • poddania się terapii uzależnień,

 • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 • powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

4) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd.

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

2) jest zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Karę pozbawienia wolności orzeka się w miesiącach i latach. W przypadku skazania za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej kara ta najkrócej może trwać 1 miesiąc, zaś najdłużej 1 rok.

Warto w tym miejscu zauważyć, że Sąd może orzeczoną karę bezwzględnego pozbawienia wolności warunkowo zawiesić na pewien okres próby. Zgodnie z art. 70 § 1 k.k. § 1.” zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku”.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż wobec sprawcy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej Sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego (więcej na ten temat w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawach prywatnoskargowych).

Na koniec warto również dodać, iż w pewnych przypadkach, Sąd mimo uznania sprawcy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej za winnego i wydania wobec niego wyroku skazującego, może odstąpić od wymierzenia mu kary. Możliwość taką przewiduje wprost przepis art. 217 § 2 k.k.zgodnie z którym, jeżeli naruszenie nietykalności cielesnej wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Przykładowo, Sąd będzie miał możliwość odstąpienia od wymierzenia sprawcy przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej kary w sytuacji gdy zachowanie sprawcy, który uderzył pokrzywdzonego w twarz było bezpośrednią reakcją na zaczepki słowne skierowane pod jego adresem przez pokrzywdzonego.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na Jaka kara grozi za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Sławomir pisze:

  witam ,
  małżonka będąca w ciąży została wulgarne obrazana w mojej obecności przez pracownika w wyniku czego stanąłem w obronie żony nie naruszając nietykalności cielesnej napatnika a jedynie odpowiadając slownie na jego wulgarne i agresywne zachowanie.W zemście pracownik chcąc mnie ukara i złożył skargę na policję o naruszenie nietykalności cielesnej tj art 217 kk . Dodam również ze jestem żołnierzem zawodowym i wyrok za czym ktorego de fakto nie zrobiłem mozec spowodowac utrata pracy. jak bronić się przed pomowieniem przez tego Pana

  • Ewelina Tocka pisze:

   powinien Pan zgromadzić dowody na poparcie swojej niewinności, mogą być to zeznania świadków (również Pana żony), nagranie z monitoringu itp. Dowody te może Pan wskazać jeszcze przed ewentualną rozprawą, wnosząc w terminie 7 dni od doręczenia prywatnego aktu oskarżenia odpowiedź na ten akt oskarżenia. Dodam, że przed każdą rozprawą z prywatnego aktu oskarżenia Sąd obligatoryjnie wyznacza posiedzenie pojednawcze i jeśli stronom uda się porozumieć wówczas Sąd umarza postępowanie.

 3. piotr pisze:

  Pracuje w szkole jako wozny i miałem takie zdarzenie -poczułem won alkoholu od jednego z uczniow a dyrektor szkoły zamiast wjasnic sprawe przy uczniach wyzwal mnie od głupkow i debilow a po 10 minutach na osobnosci wyzwał mnie od pedałow i zboczencow co mam zrobic?

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że został Pan znieważony. W związku z tym ma Pan możliwość aby złożyć do Sądu prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 par. 1 k.k. Prywatny akt oskarżenia zgodnie z art. 487 k.p.k. może ograniczyć się tylko do oznaczenia osoby oskarżonej (tj. podanie danych osobowych), zarzucanego mu czynu ( w Pana przypadku będzie to przestępstwo znieważenia) oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie (np. zeznania naocznych świadków zdarzenia). Ponadto należy mieć na uwadze, że prywatny akt oskarżenia podlega opłacie w kwocie 300 zł. Prywatny akt oskarżenia wnosi się do Sądu Rejonowego w okręgu którego doszło do popełnienia czynu zabronionego.

 4. ja pisze:

  Witam po jakim czasie niemożna złożyć do Sądu prywatnego aktu oskarżenia

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego przedawniają się ( a precyzyjnie rzecz ujmując ich karalność przedawnia się, czyli ustaje) po upływie 1 roku licząc od daty dowiedzenia się przez pokrzywdzonego o przestępstwie i jego sprawcy, ale jednocześnie nie dłużej niż po upływie 3 lat od daty przestępstwa. Wynika to z art.101 paragraf 2 k.k. Złożenie do Sądu prywatnego aktu oskarżenia po tym terminie – po przedawnieniu karalności przestępstwa spowoduje umorzenie postępowania karnego bez pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej.

 5. katarzyna pisze:

  Witam .Jak powinnam ując w pozwie o naruszenie nietykalnosci cielesnej(uderzenie w twarz) zadośćuczynienie i jaką mogę podac kwotę?

  • Małgorzata Fil pisze:

   Proszę wnieść o zapłatę w kwocie x tytułem zadośćuczynienia za naruszenie nietykalności cielesnej (tutaj trzeba opisać miejsce i czas).
   Nie ma żadnych obostrzeń co do kwoty, o jaką może Pani wnosić. Proszę jednak pamiętać, że po pierwsze naruszenie nietykalności cielesnej nie wiąże się z żadnym uszczerbkiem na zdrowiu, co ma wpływ na wysokość kwoty roszczenia, po drugie – musi Pani uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% – a co za tym idzie, im wyższa kwota, tym wyższa opłata sądowa.

Leave a Reply