Kiedy Sąd może oddalić wniosek dowodowy?

Jak była już mowa w artykule: Jak zgłosić dowód w postępowaniu prywatnoskargowym?, zasadą jest, iż w postępowaniach z oskarżenia prywatnego inicjatywa dowodowa spoczywa na pokrzywdzonym, który przejmuje w procesie rolę prokuratora. Odstępstwa od tej reguły dotyczą spraw o przestępstwo zniesławienia z art. 212 k.k, w przypadku których występuje częściowe odwrócenie ciężaru dowodowego, co przejawia się w fakcie, że oskarżony chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej za swój czyn musi udowodnić, że uczyniony przez niego zarzut był prawdziwy (art. 213 k.k.).

Zauważyć należy, iż w praktyce, niezależnie od tego, czy jesteś w procesie oskarżonym czy pokrzywdzonym wskazane jest, abyś w miarę możliwości powoływał dowody przemawiające na Twoją korzyść. Twierdzenie to jest o tyle zasadne, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r., a konkretnie zgodnie z art. 167 § 1 k.p.k. dowody przeprowadza się co do zasady wyłącznie na wniosek stron, a dopuszczenie dowodu z urzędu przez Sąd może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgłaszając wniosek dowodowy musisz mieć jednak świadomość, iż może zdarzyć się tak, że mimo zasadności jego przeprowadzenia – z Twojego punktu widzenia – Sąd postanowi oddalić złożony przez Ciebie wniosek dowodowy.

Przypadki, w których Sąd jest zobowiązany do oddalenia wniosku dowodowego, zostały enumeratywnie wymienione w art. 170 § 1 k.p.k. Zgodnie z powołanym przepisem, Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:

1. przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne (dotyczy tzw. zakazów dowodowych, np. przesłuchanie adwokata na okoliczność o której dowiedział się w związku z udzielaną pomocą prawną);

2. okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy (np. w sprawie o przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, jako pokrzywdzony powołujesz na świadka X, który widział jak oskarżony użył kiedyś wobec Ciebie niecenzuralnego słowa) ;

3. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności (np. powołujesz na świadka osobę, o której Sąd wie, że nie mogla widzieć zdarzenia, bowiem znajdowała się w innej miejscowości) ;

4. dowodu nie da się przeprowadzić (np. przesłuchanie świadka, który zmarł, odtworzenie zepsutego nagrania),

5. wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania (ocena, czy dany wniosek ma na celu wyłącznie przedłużenie postępowania, będzie zależeć od okoliczności danej sprawy).

Oddalenie wniosku dowodowego następuje w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie, jednak musi ono zawierać uzasadnienie z powołaniem jednej z powyżej wymienionych przesłanek.

Nieuzasadniona odmowa przeprowadzenia danego dowodu może podlegać kontroli sądu wyższej instancji w ramach apelacji.

Co warte podkreślenia, iż fakt oddalenia danego wniosku dowodowego nie oznacza, iż nie będzie mógł on być uwzględniony w przyszłości i to nawet, gdy w sprawie nie pojawią się żadne nowe okoliczności (art. 170 § 4 k.p.k.)

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Kiedy Sąd może oddalić wniosek dowodowy?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • aga pisze:

   Witam, czy oddalenie wniosku obrońcy o dopuszczenie dowodów oznacza dla oskarżonego wyrok skazujący ,w mojej sprawie sąd odrzuca wszystkie wnioski.Sprawa toczy sięz prywatnego oskarżenia , prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

   • Ewelina Tocka pisze:

    Witam,
    duże znaczenie ma przedmiot postępowania jak i to na jaką okoliczność wnioski były zgłaszane, jednakże co do zasady oddalenie wniosków o niczym jeszcze nie świadczy. Trzeba mieć na uwadze, iż dla wydania wyroku skazującego Sąd musi mieć „twarde” podstawy. Oznacza to, że materiał dowodowy musi jednoznacznie przemawiać za winą oskarżonego, której wykazanie w postępowaniu prywatnoskargowym spoczywa na oskarżycielu prywatnym. W przypadku wystąpienia niedających się usunąć wątpliwości (pomimo przeprowadzenia wszechstronnego postępowania dowodowego) należy rozstrzygnąć je a korzyść oskarżonego, co może prowadzić do jego uniewinnienia. Wyjątkowo, w sprawach o zniesławienie, w sytuacjach opisanych w art. 213 k.k. (wyłączających bezprawność czynu) ciężar dowodowy zostaje przerzucony na oskarżonego, który musi wykazać, że zarzut który rozgłaszał był prawdziwy. W przypadku, gdy oskarżony zaniecha prób udowodnienia prawdziwości zniesławiającego zarzutu, lub próby te okażą się nieskuteczne (np. oddalenie wniosku dowodowego z uwagi na brak znaczenia dla sprawy, albo nieprzydatność do udowodnienia danej okoliczności) , a będą istnieć niedające się usunąć wątpliwości co do prawdziwości zarzutu , wówczas nie będzie można – zgodnie z ogólną regułą karnoprocesową – rozstrzygnąć tych wątpliwości na korzyść oskarżonego i przyjąć, że pomawiające zarzuty były prawdziwe, co oznacza, że zachowanie sprawcy zniesławienia nie będzie spełniało warunków kontratypu zniesławienia i poniesie on odpowiedzialność karną za swój czyn.

Leave a Reply