Przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 k.k.

Zgodnie z art 212 § 1 k.k. za przestępstwo zniesławienia odpowiada ten, „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć te podmioty w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska zawodu lub rodzaju działalności”.

Przestępstwo zniesławienia wyraża się zatem w rozpowszechnianiu informacji dotyczących postępowania albo właściwości danego podmiotu, które mogłyby być źródłem ukształtowania złej opinii o tym podmiocie. Dla przykładu, z pomówieniem będziemy mieli do czynienia, gdy X powie Y, że Z jest alkoholikiem, albo złodziejem. Pomówieniem będzie również poinformowanie Y, że będący dyrektorem Z bierze łapówki, lub X będący dentystą jest niekompetentny w swoim zawodzie.

Podkreślić trzeba, że do popełnienia przestępstwa zniesławienia wystarczy zakomunikowanie zniesławiającej treści wyłącznie jednej osobie – innej niż zniesławionyprzy czym osoba ta musi być zdolna do odbioru pomawiającej treści. Nie dojdzie do zniesławienia, gdy adresat pomówienia jest osobą niesłyszącą i w związku z tym zniesławiający zarzut nie dotarł do jego świadomości, lub też gdy osoba, której przekazujemy zniesławiającą treść nie włada językiem polskim.

Obrazując to na przykładzie: X wysyła do Y e-maila z informacją, że Z jest nieuczciwym kontrahentem i nie warto robić z nim interesów, jednak Y nie mogąc odczytać wiadomości – włada on wyłącznie językiem portugalskim, zaś wiadomość została napisana w języku polskim – usuwa ją. W takim wypadku, mimo zamiaru sprawcy nie dochodzi do popełnienia przestępstwa zniesławienia, gdyż zniesławiająca informacja nie dostała się do świadomości jej adresata. W opisywanym przykładzie sprawca odpowiedziały jednak za zniesławienie Z, gdyby Y zamiast usunąć wiadomość udały się do tłumacza z prośbą o jej przetłumaczenie na język portugalski.

Dobrem chronionym przy przestępstwie zniesławienia jest cześć i dobre imię. Należy przy tym zaznaczyć, że ochrona prawna obejmuje każdy podmiot wymieniony w art. 212 k.k, bez względu na jego reputację i opinię w danej społeczności. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy dana osoba podejmuje się czynności społecznie nieakceptowalnych, jak np. uprawiania prostytucji, nie pozbawia jej to ochrony czci.

Zniesławienie jest przestępstwem powszechnym. Sprawcą omawianego przestępstwa może być każdy, kto jest zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej – tj. jest poczytalny i ukończył 17 rok życia. Za przestępstwo zniesławienia nie odpowie np. osoba niepoczytalna albo nieletni, który ukończył 15 lat, bowiem w art. 10 § 2 k.k. (dotyczącym kwestii odpowiedzialności karnej nieletnich) nie włączono zniesławienia do katalogu przestępstw za które nieletni może wyjątkowo ponosić odpowiedzialność karną.

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo zniesławienia nie poniesie również adwokat lub radca prawny. Osoby te są bowiem objęte immunitetem i za zniesławienie:

 • strony,

 • jej pełnomocnika lub obrońcy,

 • kuratora,

 • świadka,

 • biegłego,

 • tłumacza

  w ramach wykonywanych obowiązków odpowiadają wyłącznie dyscyplinarnie. Zaznaczyć jednak należy, że nadużycie przez adwokata lub radcę prawnego przy wykonywaniu swojego zawodu wolności słowa lub pisma, stanowiące ścigane z oskarżenia prywatnego zniesławienie osoby, która nie jest stroną, jej pełnomocnikiem lub obrońcą, kuratorem, świadkiem, biegłym lub tłumaczem, a także nie jest osobą, która dopiero w przyszłości może uzyskać status strony, pociąga za sobą zarówno odpowiedzialność dyscyplinarną, jak i karną (por. uchw. SN z 24.2.1998 r., I KZP 36/97, OSNK 1998, Nr 3-4, poz. 12).

Katalog podmiotów, na szkodę których można popełnić przestępstwo zniesławienia ma charakter zamknięty i obejmuje:

 1. osoby fizyczne (niezależnie od wieku, w doktrynie prezentowane jest nawet stanowisko, zgodnie z którym przedmiotem czynności sprawczej przestępstwa zniesławienia może być także nienarodzone jeszcze dziecko),

 2. grupy osób (np. członkowie rodziny, współpracownicy),

 3. instytucje (np. szpital),

 4. osoby prawne (np. spółka z o.o. – sklep, restauracja itp.) ,

 5. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa).

Trzeba mieć na uwadze, że dla bytu przestępstwa zniesławienia nie ma znaczenia, czy pomawiające zarzuty rzeczywiście spowodowały poniżenie lub narażenie na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Wystarczy, aby zniesławiająca informacja była obiektywnie zdatna do wywołania takiego skutku, czyli inaczej mówiąc narażała daną osobę na poniżenie w środowisku czy narażenie na utratę zaufania.

Podsumowując do dokonania przestępstwa zniesławienia konieczne jest aby:

 • sprawca przekazał co najmniej jednej osobie informację na temat zachowania lub właściwości osoby pomawianej,

 • zniesławiający zarzut dotarł do świadomości jego odbiorcy,

 • zniesławiający zarzut był obiektywnie zdatny do poniżenia lub narażenia osoby pomawianej na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu, lub rodzaju działalności.

Może się okazać, iż mimo zdolności pomawiającego do ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz wypełnienia wszystkich znamion przestępstwa zniesławienia sprawca nie poniesie jednak konsekwencji karnej. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?

Kontratyp przestępstwa zniesławienia – bo o nim mowa – zachodzi w dwóch przypadkach :

 1. gdy zniesławiający zarzut został uczyniony niepublicznie i jest prawdziwy

  lub

 2. gdy zniesławiający zarzut został uczyniony publicznie i jest prawdziwypod warunkiem, że zarzut ten dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną albo służy on obronie społecznie uzasadnionego interesu. (więcej na ten temat w artykule: Wyłączenie bezprawności zniesławienia)

Przykładowo nie popełni przestępstwa zniesławienia osoba, która rozgłosi publicznie, że poseł X wykradł pieniądze z budżetu i przeznaczył je na prywatne wakacje, jeśli informacja ta okaże się zgodna z prawdą.

Trzeba pamiętać, iż w omawianym przypadku, ciężar udowodnienia, iż dana informacja była prawdziwa, lub jej ujawnienia wymagał społecznie uzasadniony interes spoczywa na pomawiającym.

Jaka sankcja karna grozi sprawcy przestępstwa zniesławienia?

Kodeks Karny różnicuje sankcje karne za zniesławienie w zależności od typu tego przestępstwa, tj. typu podstawowego (art. 212 § 1 k.k.) oraz typu kwalifikowanego (art. 212 § 2 k.k. – więcej na ten temat w artykule: Zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania).

Za zniesławienie popełnione w inny sposób, niż za pomocą środków masowego komunikowania (art. 212 § 1 k.k.) sprawcy grozi alternatywnie:

 • kara grzywny

  lub

 • kara ograniczenia wolności

W przypadku kwalifikowanej postaci zniesławienia (za pomocą środków masowego komunikowania się) ustawodawca zaostrzył zasady odpowiedzialności karnej, dodając obok alternatywnych kar grzywny lub ograniczenia wolności, karę do roku pozbawienia wolności.

Na koniec należy podkreślić, iż występek zniesławienia jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli zatem padłeś ofiarą tego przestępstwa i chcesz, aby jego sprawca podniósł odpowiedzialność karną, musisz skierować do Sądu prywatny akt oskarżenia (lub złożyć na Policji ustną skargę), a następnie popierać go w toku postępowania sądowego. Musisz także bezwzględnie przy tym pamiętać, iż złożyć prywatny akt oskarżenia możesz w terminie roku, od dnia gdy dowiedziałeś się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż w terminie 3 lat od popełnienia przestępstwa. Po upływie tych terminów ustaje karalność przestępstwa zniesławienia.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na Przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. A pisze:

  Witam
  Zostałam na forum internetowym ogólnodostępnym zniesławiona przez anonimową osobę. W związku z wpisem została narażona na utratę zaufania potrzebną do wykonywania zawodu oraz nadszarpnięte została moje imię. W wpisie jaki się ukazał zostałam przedstawiona z imienia oraz inicjału nazwiska. Moje zdrowie psychiczne bardzo na tym ucierpiało. Mam nerwicę. Złożyłam pismo do administratora sieci o udostępnienie adresu IP tej osoby ale on odmawia. Co mogę zrobić więcej? Złożyłam skargę na policji i w Sądzie. Ale osoba która mnie zniesławiła jest anonimowa (domyślam się jednak o kogo chodzi) i nie wiem jak mogę ja wskazac.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   jeśli złożyła Pani skargę na Policji, to Policja powinna przeprowadzić odpowiednie czynności zmierzające do ustalenia sprawcy, tj. zabezpieczyć materiał dowodowy, ustalić adres IP komputera sprawcy i na tej podstawie dane jego dostawcy usług internetowych – udostępnienie tych informacji wymaga zwolnienia administratora strony internetowej oraz dostawcy usług internetowych z tajemnicy telekomunikacyjnej, co zrobić może tylko Sąd lub Prokurator. Jednym słowem bez pomocy ze strony Policji nie będzie Pani w stanie sama ustalić personaliów sprawcy.

   • K pisze:

    Moja sytuacja jest bardzo podobna do „A”.
    Pod artykułem zamieszczonym na stronie inernetowej pojawiły się komentarze, znieważające moje nazwisko i moją osobę, dodatkowo prawdopodobnie umyślnie napisane z małej litery „Ta pani …… (nazwisko adekwatne do poziomu intelektualnego), nie ma bladego pojęcia o czym mówi”.
    Mam pytanie jakie dalsze kroki mogę i powinnam podjąć, aby policja wreszcie przeprowadziła odpowiednie czynności zmierzające do ustalenia sprawcy.

    • Ewelina Tocka pisze:

     Witam,
     w przypadku przestępstwa nieważenia popełnionego w sieci, gdy nie można ustalić danych sprawcy, pokrzywdzony niewiele może zrobić w sprawie sam i w zasadzie „zdany jest” na pomoc ze strony Policji. W pierwszej kolejności powinna Pani zatem złożyć ustną skargę na Policji opisując całe zdarzenie. W takiej sytuacji Policja powinna w pierwszej kolejności zabezpieczyć dowody m.in. stronę internetową na której dokonano znieważającego wpisu. W dalszej kolejności konieczne będzie ustalenie adresu IP komputera osoby, która zamieściła znieważający wpis. Udostępnienie adresu IP wymaga zwolnienia administratora strony z tajemnicy telekomunikacyjnej, co uczynić może jedynie Prokurator lub Sąd w drodze postanowienia. Dysponując postanowieniem o zwolnieniu administratora strony z tajemnicy telekomunikacyjnej, Policja zwraca się do danego administratora o podanie adresu IP komputera sprawcy przestępstwa. Po uzyskaniu adresu IP komputera ustala się w bazie WHOIS (baza informacji o domenach) dane właściwych operatorów (ISP) – dostawcy usług internetowych. Posiadając dane dostawcy usług internetowych Policja może zwrócić się do konkretnego dostawcy usług o podanie danych osobowych usługobiorcy, przy czym udostępnienie tego typu danych wymaga podobnie jak w przypadku adresu IP wydania przez Sąd postanowienia o zwolnieniu dostawcy usług internetowych z tajemnicy telekomunikacyjnej. Jak zatem widać droga do ustalenia personaliów sprawcy jest długa i skomplikowana, jednakże bez uzyskania danych sprawcy znieważenia niemożliwym będzie wszczęcie postępowania prywatnoskargowego.

 3. kisiel pisze:

  Czy popełnię przestepstwo z art.212 jesli w odpowiedzi na pozew użyję imienia i nazwiska przyjaciółki męża z którą się spotyka.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Zdecydowanie nie popełni Pani przestępstwa zniesławienia. Po pierwsze dlatego, że nie pomówi jej Pani o postępowanie uwłaczające jej godności. Po drugie dlatego, że wskaże Pani w odpowiedzi na pozew na fakt, jak zakładam, romansu między Pani mężem a ta kobieta w celu realizacji swoich praw w postępowaniu o rozwód.

 4. Marcin pisze:

  Witam, pewna osoba chce pociągnąć mnie do odpowiedzialności karnej za użycie zdania : „odezwał się oświęcimiok” .Sytuacja miała miejsce na portalu społecznościowym , po usunięciu osobnika ze znajomych , zaczął gnębić mnie prywatnymi wiadomościami , przy czym mnie również znieważał i ubliżał. Wdałem się z nim w dyskusję od słowa do słowa , po jednym jego zdaniu ” takie gówno szybko spłynie w kiblu” odpowiedziałem mu jak wyżej. Zaczął mnie straszyć ,że za oświęcimiaka( co znaczy więźnia obozu koncentracyjnego), chociaż użyłem słowa ” oświęcimiok”( co juz nie oznacza więźnia obozu koncetracyjnego) poda mnie do sądu. Mam pytanie czy za takie wyrażenie poniosę odpowiedzialność karną, jeżeli ta osoba również mnie wyzywała różnymi oszczerstwami? Dziękuję za odpowiedź.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   obiektywnie rzecz biorąc,wydaje się, że znieważony, aby mieć jakiekolwiek podstawy do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej, musiałby wykazać, że Pana intencją było użycie słowa „oświęcimiak” w sensie więźnia obozu, co w praktyce może okazać się niemożliwe. Niezależnie od powyższego, z opisanej przez Pana sytuacji wynika, iż w przypadku ewentualnego prywatnego aktu oskarżenia o znieważenie, będziemy mieli do czynienia z zniewagą wzajemną (Pan również był znieważany) W takim zaś przypadku, zgodnie z art. 216 § 3 k.k. Sąd ma możliwość odstąpienia od wymierzenia oskarżonemu jakiejkolwiek kary.

 5. Marcin pisze:

  Witam,
  Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

 6. Ewelina pisze:

  Witam serdecznie .

  Proszę o odpowiedź w związku z zapytaniem , co mogę zrobić , jakie kroki podjąć , gdyż jestem bezpodstawnie obrażana publicznie , w dodatku wtrącane jest w to moje dziecko . Pani , która opowiada te niestworzone historie , mści się na mnie za to , że toczy się wobec Niej postępowanie karne , za brak spłaty udzielonej przeze mnie pożyczki prywatnej . W związku z tym oczernia mnie na wsi , w której kiedyś mieszkałam , mówiąc , że mój syn chodzi brudny , jest wychudzony , nie mamy co jeść , nie chodzi do przedszkola , bo nie mam w co dziecka ubierać , że pije alkohol , twierdzi , że zabierze mi dziecko , że mieszkam w jakiejś cytuję ,, melinie ,, , podobno wypisuje jakieś pisma (nie jest to udowodnione ) do Mopsu , że jestem złą matką , nie powinnam mieć dzieci . Opowiada historie typu , że zabiłam swojego męża (mąż nie żyje 2 lata) dosypując mu do alkoholu tabletek , ludzie na wsi wytykają mnie palcami , kiedy tam się pojawiam raz na jakiś czas , te niestworzone historie dochodządo moich rodziców w mieszkających w mieście obok , rodzice się wstydzą słuchać tych pomówień , zostają zaczepiani przez znajomych . Te wszystkie pomówienia doszły do bardzo dużej ilośći ludzi , gdzie ja czuję się poniżona , gdyż przez tą Panią szerzą się plotki na mój temat , wstyd po prostu jechać z rodziną do swojego rodzinnego miasta 🙁 . Bardzo proszę o odpowiedź na maila w jak najszybszym możliwym terminie . Będę bardzo wdzieczną , za udzieloną mi pomoc . Serdecznie Pozdrawiam .

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, ma Pani do dyspozycji 2 narzędzia:
   1. pozew cywilny do Sądu o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie Pani dóbr osobistych w postaci czci i dobrego imienia – na podstawie art.448 k.c. w zw. z art.24 par. 2 k.c.
   2. prywatny akt oskarżenia do Sądu o przestępstwo zniesławienia z art.212 par. 1 k.k.

   Polecam drugie rozwiązanie, czyli złożenie w Sadzie rejonowym prywatnego aktu oskarżenia – to rozwiązanie jest tańsze (300 zł. wpisu od aktu oskarżenia), szybsze i skuteczniejsze.

   • Ewelina pisze:

    Dziękuję pięknie za tak szybką odpowiedź , jesli mogła bym prosić jeszcze o radę , to proszę mi napisać , co zrobić gdy ta osoba tych pomówień się wypiera , zebrać mam świadków ? Co grozi tej Pani jeśli uda mi się udowodnić jej winę o naruszeniu moich dóbr osobistych ?
    Czy ta opłata , którą Pan podał jest jednorazowa za założenie takiej sprawy ?
    Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź .

 7. oszukany klient pisze:

  Dzień dobry. Moja sytuacja wygląda w nieco inny sposób. Zostałam oszukana przez fachowcę, któremu zleciłam wykonanie dzieła. Facet pobrał dość sporą zaliczkę na podstawie umowy, którą zawarlismy rok temu w kwietniu 2016. Dzieło, o którym jest mowa w umowie nie zostało ukończone na czas, więc odstąpiłam od umowy z rozszczeniem zwrotu zaliczki. Niestety fachowiec się okazał bardzo nieuczciwym czlowiekiem, ponieważ do tej pory nie dostałam pieniędzy z powrotem. Sprawa trafiła do sądu jesienią 2016 I został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W chwili obecnej czekam na uprawomocnienie wyroku sądu I nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Udało się mi dowiedzieć, że nie byłam pojednyczym przypadkiem oszukanego klienta. Na stronach internetowych gdzie ten fachowiec się reklamuje napisałam opinie opisując jak przebiegała współpraca z nim. Od innych poszkodowanych, którzy nie zlożyli wniosku do sądu dowiedziałam się, że udało się im odzyskać pieniądze lub wymusić ukończenia dzieła poprzez umieszczenia opnii (opisu historii współpracy) na stronach portali społecznościowych I informując rodzinę tego pana. Nie ukrywam,że już mam dość tej sytuacji. Sporo to kosztuje mi nerwów I zdrowia. Czy przez umieszczenie swojego opisu (obiektywnej historii opartej na faktach I dowodach) w mediach społecznościowych będę narażona na oskarżenie o zniesławienie osoby? Chciałabym uprzedzić jak największe grono ludzi, aby nie podejmowali współpracy z nim. Owszem, to co napiszę nie będzie mu się podobało.Ale każdy powinienen ponosić odpowiedziałność za kłamstwa I oszustwa, których dokonał. Czy prawo do oskarżania o zniesławienie nie jest nadużywane przez osoby, które pozwalają sobie oszukiwać innych? Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w mojej ocenie jest Paniw pełni uprawniona do zamieszczania w internecie krytycznych uwag pod adresem nieuczciwego przedsiębiorcy, pod warunkiem, że podniesione przez Panią zarzuty są prawdziwe ( a z Pani wpisu wynika, że takie właśnie są). Gdyby jednak została Pani oskarżona przez tego przedsiębiorcę o przestępstwo zniesławienia z art.212 par. 2 k.k., wówczas, po udowodnieniu przez Panią, że Pani zarzuty były prawdziwe, powinna zostać Pani uniewinniona od zarzutu popełnienia przestępstwa.

 8. I pisze:

  Witam
  Bardzo proszę o poradę,jakie kroki mogę podjąć w następującej sprawie:znajomy byłego narzeczonego rozpowszechnil i byc moze nadal to robi,nieprawdziwe i uwlaczajace mojej godnosci osobistej plotki,jakoby pracowałam w klubie nocnym,zajmowałam się prostytucją,ze rzekomo mial mnie tam widziec.itp.itd. Nadmieniam iż,nie znam tego człowieka i nigdy wcześniej nie miałam z nim kontaktu. W wyniku tego rozpadł się mój związek,dodatkowo mężczyzna ten uwierzył w te pomówienia,wielokrotnie ublizajac mi,rujnujac moje dobre imię i poczucie godności,co wpłynęło również na moją psychikę. Dodam również,iż prowadzę działalność gospodarczą,na której również mogły „odbić sie „te nieprawdziwe informacje. Bardzo proszę o radę jak dochodzić swoich praw.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Panią, aby walczyć o swoje dobre imię i pociągnąć sprawcę pomówień do odpowiedzialności ma Pani 2 narzędzia: pozew o zadośćuczynienie za naruszenie Pani godności, czci i dobrego imienia do Sądu Cywilnego, albo prywatny akt oskarżenia o popełnione na Pani szkodę przestępstwo zniesławienia z art.212 par. 1 k.k. Ja osobiście doradzam tą drugą drogę, tj. wszczęcie przeciwko sprawcy pomówień postępowania karnego o przestępstwo poprzez złożenie prywatnego aktu oskarżenia do Sądu – jest tańsza (opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł), szybsza i zazwyczaj skuteczniejsza.

   Niezależnie od tego, która drogę Pani wybierze – drogę procesu cywilnego czy karnego, proszę pamiętać, że to na Pani spoczywa ciężar udowodnienia popełnienia przez pozwanego (w procesie cywilnym) czy tez oskarżonego (w procesie karnym) czynu pomówienia Pani o opisane przez Panią w mailu zachowania i właściwości uwłaczające Pani godności. Musi Pani w szczególności ustalić, które z osób, którym sprawca przekazywał te szkalujące Panią informacje potwierdzi to w zeznaniach w Sądzie.

Leave a Reply