Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Umorzenie postępowania prywatnoskargowego

Celem niniejszego artykułu jest omówienie instytucji umorzenia postępowania prywatnoskargowego. Umorzenie postępowania oznacza jego zakończenie bez merytorycznego rozpatrzenia sprawy, jeżeli dalsze postępowanie okaże się niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe. Przesłanki umorzenia postępowania zostały wskazane w art. 17 § 1 k.p.k. zgodnie z którym: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jak zgłosić dowód w postępowaniu prywatnoskargowym?

W postępowaniu prywatnoskargowym inicjatywa dowodowa co do zasady leży po stronie oskarżyciela prywatnego, który pełni w procesie rolę analogiczną do roli prokuratora w postępowaniu publicznoskargowym. Wyjątek w tym zakresie dotyczy przestępstwa zniesławienia w przypadku którego występuje częściowe odwrócenie ciężaru dowodowego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Oskarżony i jego prawa w postępowaniu prywatnoskargowym

Niniejszy artykuł został poświęcony kwestii sytuacji procesowej oskarżonego w postępowaniu prywatnoskargowym. Oskarżonym jest osoba przeciwko której skierowano do Sądu prywatny akt oskarżenia. Status oskarżonego nabywa się z chwilą skutecznego wniesienia do Sądu prywatnego aktu oskarżenia. Podkreślenia wymaga fakt, że oskarżony … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Obowiązki oskarżonego w postępowaniu prywatnoskargowym

W artykule: Oskarżony i jego prawa w postępowaniu prywatnoskargowym została omówiona sytuacja procesowa oskarżonego pod kątem jego uprawień w toku postępowania prywatnoskargowego. Celem niniejszego artykułu jest natomiast wskazanie podstawowych obowiązków oskarżonego. Zauważyć w tym miejscu należy, iż z uwagi na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Oskarżyciel prywatny i jego prawa w postępowaniu karnym

Celem niniejszego artykułu jest opisanie sytuacji procesowej oskarżyciela prywatnego pod kątem jego uprawień w toku procesu karnego. Oskarżyciel prywatny to osoba pokrzywdzona, której dobra prawnie chronione zostały naruszone w wyniku przestępstwa. Niekiedy zdarza się jednak, że zamiast faktycznie pokrzywdzonego, rolę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Wyłączenie jawności postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia jawności rozpraw toczących się w sprawach z oskarżenia prywatnego. Sprawy prywatnoskargowe są szczególnym rodzajem spraw karnych. Kodeks karny przewiduje cztery rodzaje przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. Należą do nich: przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Jakie kroki powinna podjąć osoba, której został doręczony odpis prywatnego aktu oskarżenia?

Dotychczas większość moich artykułów poświęcona była tematyce przestępstw prywatnoskargowych z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej takim przestępstwem. Natomiast niniejszy artykuł skierowany jest do osób, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. Często zdarza się tak, że osoba otrzymująca … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Zwrot opłaty od prywatnego aktu oskarżenia

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie zapytanie jednego z czytelników, dotyczące kwestii zwrotu opłaty uiszczonej od prywatnego aktu oskarżenia. Wątpliwości czytelnika dotyczyły możliwości ubiegania się o zwrot przedmiotowej opłaty, w przypadku uznania przez Sąd prywatnego aktu oskarżenia za bezskuteczny, w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu w sprawie o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi

Celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki umorzenia postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu przy przestępstwach zniesławienia i zniewagi. Jak zostało już opisane w artykule (zob. Jak odwołać się od decyzji Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania prywatnoskargowego?) w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Odstąpienie od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa zniewagi

Przestępstwo zniewagi z art. 216 k.k. jest występkiem ściganym z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że postępowanie karne inicjowane jest prywatnym aktem oskarżenia składanym do Sądu przez samego pokrzywdzonego (ewentualnie ustną skargą na Policji). Zgodnie z art. 216 § 1 k.k. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz